Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused selgitavad, kuidas töötleb MTÜ ASÕP (Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60a/3, 10412) vastutava töötlejana isikuandmeid. 

Isikuandmete töötlemisega seotud mõistetel on sama tähendus nagu neile on antud Üldmääruses.

Kui teil on privaatsustingimuste või oma isikuandmete töötlemise suhtes küsimusi või taotlusi, sh kui soovite teostada oma isikuandmetega seotud õigusi, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@asendusopetaja.ee

 1. Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

(i) Kui registreerite end Platvormi Kasutajaks

Sellisel juhul töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid: 

 • Identifitseerimisandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, haridustase, elukoht, isikut tõendava dokumendi andmed/isikusamasus.
 • Kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress 
 • Registriandmed: karistusregistri ja Eesti Hariduse Infosüsteemi registri väljavõte. 

Töötleme teie identifitseerimis- ja kontaktandmeid selleks, et teie isik tuvastada ning teiega kandideerimisavaldusega seoses kontakteeruda ning  kandideerimisavaldust hinnata. Selliselt töötleme isikuandmeid, et võimaldada teiega Kasutustingimuste alusel käsunduslepingu sõlmimist (üldmääruse artikkel 6(1)b). 

Töötleme teie eelneva vabatahtliku- ja töökogemust koos motivatsiooniga, et hinnata teie sobivust Asendusõpetaja Teenuse pakkumiseks. Ka töötleme isikuandmeid vajadusel oma õiguste kaitsmiseks. Neid andmeid töötleme lähtudes oma õigustatud huvist (üldmääruse artikkel 6(1)f).

Pange tähele, et teie Asendusõpetajaks kandideerimise avalduse edukuse eelduseks on MTÜ ASÕP-i õigus teha teie haridustaseme kinnitamiseks päring Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) ning taotleda Registrite ja Infosüsteemide keskuselt kandideeriva isiku karistusregistri väljavõtet, arvestades Õppeasutuste kohustust kontrollida Asendusõpetajaks kandideerija sobivust vastavalt lastekaitseseaduse § 20 lg-s 3 esitatud kriteeriumitele, eesmärgiga tagada Õppeasutuse kohustus kindlustada turvaline õpikeskkond. Neid andmeid töötleme lähtuvalt oma õigustatud huvist (üldmääruse artikkel 6(1)f). Teil on võimalik esitada sellisele töötlemisele igal ajal vastuväide (vt. punkt 10.6).  

(ii) Kui teie Asendusõpetajaks kandideerimisavaldus osutub edukaks 

Lisaks eeltoodud andmetele töötleme sel juhul:

 • Makseandmed: pangakonto number (ainult võimalike tasude ülekandmiseks). 
 • Läbiviidud Asenduste andmed: Asenduse asukoht, Asenduse läbiviimise aeg, Õppeasutuse tagasiside.

Töötleme teie identifitseerimis- ja kontaktandmeid selleks, et teie isik tuvastada ja teile võimalikke Asenduste pakkumisi edastada ning valituks osutumise korral Asendamine TÖR-is vormistada. Kandideerimisprotsessi ajal ja valituks osutumise korral edastame teie kontaktandmed ka vastavale Õppeasutusele. Samuti kasutame läbiviidud Asenduste andmeid (nt Asenduse asukoht, Asenduse läbiviimise aeg), et teha Asenduste ja Tundide statistikat. Teie makseandmeid töötleme selleks, et teile läbiviidud Tundide eest tasuda. Selliselt töötleme isikuandmeid, et võimaldada teiega Kasutustingimuste alusel sõlmitud käsunduslepingu täitmist (üldmääruse artikkel 6(1)b). 

Kui olete avaldanud soovi meie tegemiste kohta teadete saamiseks töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel (üldmääruse artikkel 6(1)a).

Lisaks töötleme Õppeasutuselt saadud tagasiside andmeid Teenusega rahulolu kohta, et muuta oma Teenust paremaks. Neid andmeid töötleme lähtudes oma õigustatud huvist (üldmääruse artikkel 6(1)f).

Samuti töötleme Asendusõpetajate läbiviidud Asendamiste ja Tundide andmeid, et täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt raamatupidamise ja maksudega seotud kohustused). Sellisel juhul on andmete töötlemiseks juriidilise kohustuse täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)c).  

Pange tähele, et olukordades, kus viite ASÕP Platvormi kaudu läbi Asendusi, on teie isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks ka Õppeasutus, kelle juures te Asendusi läbi viite. Oleme omavahel kokku leppinud, et esmaseks kontaktiks isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes oleme siiski meie.

(iii) Kui kontakteerute meiega

Sellisel juhul töötleme teie kohta isikuandmeid, mille olete meile oma pöördumises esitanud ning mis on vajalikud, et teie pöördumisele vastata ja/või see lahendada. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi teile vastata ja/või vastavalt pöördumises viidatule tegutseda (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).

(iv) Kui külastate meie veebilehte

ASÕP veebileht kasutab küpsiseid ehk cookie’sid. Rohkem infot küpsiste kohta leiab siit [•]. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

 1. Õigustatud huvi ja nõusoleku alusel isikuandmete töötlemine

Õigustatud huvi alusel isikuandmeid töödeldes, oleme eelnevalt viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi isikuandmete töötlemise vastu kaalub üles teie huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sellisele töötlemisele on teil alati õigus esitada vastuväide. Kui soovite esitada vastuväite või saada rohkem infot õigustatud huvi analüüsi kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kui töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, siis on teil alati õigus antud nõusolek tagasi võtta (nt keelates veebilehe küpsised või saates meile e-kirja). Pange siiski tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

 1. Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid seni kuni see on vajalik, et täita eesmärk, milleks isikuandmeid kogusime ja milleks neid töötleme. Lisaks isikuandmete säilitamisele selle aja vältel, mil Platvormi kasutate, tuleb neid vahel säilitada ka peale seda, kui olete Platvormi kasutamise lõpetanud. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid, näiteks peame säilitama raamatupidamise ja maksudega seotud dokumente 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõppemisest). Muid isikuandmeid säilitame reeglina 3 aastat alates Platvormi kasutamise lõpetamisest. 

Nõusoleku alusel töödeldud isikuandmeid töötleme kuni nõusoleku tagasivõtmiseni, kui meil puudub muu õiguslik alus selliste isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku alusel antud andmeid võime siiski kasutada statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

 1. Isikuandmete jagamine

Vahel võib meil olla eeltoodud eesmärkidel isikuandmeid töödeldes vajadus anda neile ligipääs ka kolmandatele osapooltele. Näiteks võivad isikuandmetele ligipääsu saada meie õigusnõustajad. Lisaks võime jagada Asendusõpetajaks kandideerijate isikuandmeid Õppeasutustega, kui see on meie Teenuse osutamise seisukohalt vajalik ja õiguspärane ning jagamine on kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega. Samuti võivad isikuandmetele MTÜ ASÕP volitusega juurdepääsu omada ka MTÜ ASÕP raamatupidajad, Haridus-ja Teadusministeerium, IT-teenuse pakkujad ning süsteemi pilvepõhise tarkvara pakkujad. Isikuandmete sel viisil töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkuda oma teenust.

Seadusega ettenähtud juhtudel võivad näiteks politsei ja muud ametiasutused nõuda MTÜ ASÕP-lt teatud liiki isikuandmete avaldamist. MTÜ ASÕP väljastab isikuandmeid ametiasutustele kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Sel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks seadusjärgse kohustuse täitmine.

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on MTÜ ASÕP-i kõrgeim prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 1. Teie õigused oma isikuandmete suhtes

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite kasutada oma õigusi, palume pöörduda meie poole e-posti aadressil info@asendusopetaja.ee. Meiega saate ühendust võtta ka tavapostiga aadressil Telliskivi tn 60a, 10412 Tallinn.

Teil on õigus teostada oma isikuandmete suhtes erinevaid õigusi. Küll aga pole sellised õigused absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust ega võimalust teie taotluse alusel soovitud meetmeid võtta. Teil on oma isikuandmete suhtes õigus:

 • Paluda meil esitada kõik isikuandmed, mida teie kohta töötleme. Selleks palume selgitada, kas soovite kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil teie kohta on ja/või soovite oma isikuandmetest koopiat.
 • Paluda oma isikuandmed parandada. See eeldab, et teie isikuandmed on ebaõiged või puudulikud. Kui see on nii, parandame ja/või täiendame teie isikuandmeid. Selleks palume taotluses täpsustada, millised isikuandmed parandamist vajavad.
 • Paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda saate paluda juhul, kui (i) meil ei ole isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi töödelda; (iii) esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks; (iv) oleme töödelnud teie isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita õigusaktist tulenev kohustus. Kui aga meil on vaatamata eeltoodule vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita meie õigusaktist tulenev kohustus või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei saa. 
 • Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) olete juhtinud tähelepanu, et isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, aga te ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid teil on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles need põhjused, miks soovite töötlemise lõpetamist. Isegi kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) olete andnud selleks nõusoleku; (ii) andmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iii) andmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) andmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
 • Paluda oma isikuandmete ülekandmist. Võite paluda oma isikuandmete väljastamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (või paluda, et meie andmed edastaks), kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meie vahelisel lepingul ning isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult.
 • Esitada isikuandmete töötlemisele vastuväide. Teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväide, kui töötleme neid enda või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamise korral ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. 
 • Võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Pange siiski tähele, et see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

Vastame esitatud taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Igal juhul teavitame sind sellest ühe kuu jooksul.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning teie õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post: info@aki.ee). Kui teie alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises liikmesriigis, on teil õigus esitada kaebus ka vastava riigi andmekaitse järelevalveasutusele.

 1. Privaatsusteavituse muudatused

MTÜ ASÕP võib käesolevat privaatsusteavitust igal ajal muuta või kohandada. Kui me seda teeme, avaldame ajakohastatud teavituse siinsamas uue versioonikuupäevaga. Privaatsusteavituse ja privaatsuspõhimõtete olulistest sisulistest muudatustest teavitame kõiki Kasutajaid, kasutades selleks Kasutajate poolt vastavalt kandideerimisel avaldatud e-posti aadresse. Sellegipoolest palume kasutajatel aeg-ajalt külastada meie veebilehte