Privaatsustingimused

Isikuandmete kaitse on MTÜ ASÕP-i (edaspidi ASÕP) oluline prioriteet. Käesolev privaatsusteavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja miks ASÕP isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. „Isikuandmed“ või „andmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, ja e-posti aadress.

ASÕP on mittetulundusühing, mille põhitegevuseks on üldhariduskoolidele ja lasteaedadele (edaspidi teenuse kasutajatele) tundide asendamise teenuse pakkumine. ASÕP’i peakontor asub Tallinnas.

See privaatsusteavitus sisaldab infot selle kohta, kuidas ASÕP töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana. ASÕP töötleb isikuandmeid eelkõige selleks, et pakkuda tundide asendamise teenust.

1. Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ ASÕP, aadress: Telliskivi tn 60a, 10412 Tallinn, e-posti aadress: info@asendusopetaja.ee.

2. Kelle isikuandmeid me töötleme?

Andmesubjektid, kelle isikuandmeid ASÕP töötleb, on teenuse kasutajate kontaktisikud ja asendusõpetajaks kandideerijad.

3. Kuidas me isikuandmeid kogume?

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt, st asendusõpetaja kandidaatidelt ja meie teenuse kasutajate kontaktisikutelt.

Töödeldavate isikuandmete liigid

ASÕP võib töödelda andmesubjekti kohta järgmisi isikuandmeid:

 • kontaktandmed, sealhulgas nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • isikukood;
 • pangakonto number;
 • asendusõpetajaks kandideerimise avalduses sisalduvad isikuandmed, sh andmed kandidaadi hariduse ja varasema töökogemuse kohta;
 • muud isikuandmed, mille andmesubjekt on teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Instagram, Facebook jt.

Küpsised

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab ASÕP veebileht küpsiseid ehk cookie’sid. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

4. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teenuse kasutajate kontaktisikute isikuandmeid töötleme me selleks, et osutada asendusõpetaja pakkumise teenust. Kui ASÕP töötleb isikuandmeid sellel eesmärgil, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuse korrektne osutamine.

Asendusõpetajaks kandideerijate isikuandmeid töötleme me eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • kandidaadi osas karistusregistri päringu tegemiseks;
 • kandidaadi kompetentside hindamiseks, et teha kindlaks, kas ta sobib asendusõpetajaks;
 • valituks osutunud kandidaadiga lepingu sõlmimiseks;
 • asendusõpetaja poolt läbiviidud kontakttundide üle arvestuse pidamiseks;
 • välja valitud asendusõpetaja kontaktandmete edastamiseks vastavale koolile.

Kui me töötleme asendusõpetajaks kandideerijate isikuandmeid eelmainitud eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast kas ASÕP’i õigustatud huvi pakkuda oma teenust või andmesubjekti nõusolek.

ASÕP töötleb isikuandmeid ka tagasiside küsimiseks asendatud tundide ja haridusasutuse vastuvõtu kohta. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sellisel juhul ASÕP-i õigustatud huvi enda poolt pakutava teenuse paremaks muutmiseks.

5. Vastuvõtjad

Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid võidakse edastada, on vaid isikud, kellel on isikuandmeid vaja punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseks. Need on eelkõige ASÕP-i meeskonna liikmed ning samuti järgmised isikud:

Teenuse kasutajad

Võime jagada asendusõpetajaks kandideerijate isikuandmeid teenuse kasutajatega, kui see on meie teenuse osutamise seisukohalt vajalik ja õiguspärane ning jagamine on kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega. Isikuandmete sel viisil töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkuda oma teenust.

Ametiasutused

Seadusega ette nähtud juhtudel võivad näiteks politsei ja muud ametiasutused nõuda ASÕP’lt teatud liiki isikuandmete avaldamist. ASÕP väljastab isikuandmeid ametiasutustele kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Sel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks seadusejärgse kohustuse täitmine.

6. Andmesubjektide õigused

Lähtudes õigusaktides kehtestatud tingimustest ning arvestades seal ettenähtud piiranguid, on andmesubjektil õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning õigus esitada töötlemise kohta vastuväiteid ja nõuda andmete ülekandmist.

 • Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
 • Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
 • Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
 • Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.
 • Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
 • Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.
 • Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust aadressil info@asendusopetaja.ee .

Andmesubjektil on juhul, kui ta leiab, et vastutav töötleja on rikkunud isikuandmete töötlemise nõudeid, õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad järgmisel veebilehel: http://www.aki.ee/.

7. Isikuandmete turvalisus ja säilitamistähtajad

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on ASÕP’i kõrgeim prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest. Allpool on üksikasjalikumalt kirjeldatud ASÕP´i konkreetseid organisatsioonilisi meetmeid ning tehnilisi ja füüsilisi piiranguid.

Säilitamistähtaeg – kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

ASÕP säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed. Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

8. Privaatsusteavituse muudatused

ASÕP võib käesolevat privaatsusteavitust igal ajal muuta või kohandada. Kui me seda teeme, avaldame ajakohastatud teavituse siinsamas uue versioonikuupäevaga. Privaatsusteavituse ja privaatsuspõhimõtete olulistest sisulistest muudatustest võime enne nende jõustumist teavitada e-posti teel, teadetega meie veebisaidil ja/või meie lehekülgedel sotsiaalmeedias. Sellegipoolest palume kasutajatel aeg-ajalt külastada seda lehekülge ning tutvuda ka privaatsusteavituse väiksemate muudatustega.

9. Kontaktandmed

Teie tagasiside, arvamused ja ettepanekud on meile olulised. Probleemide, märkuste või küsimuste korral palume võtta meiega ühendust aadressil info@asendusopetaja.ee. Meiega saate ühendust võtta ka tavapostiga aadressil Telliskivi tn 60a, 10412 Tallinn.

Kogu selleteemaline suhtlus on konfidentsiaalne. Püüame lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.

Privaatsusteavitust viimati uuendatud 10. septembril 2023.